Wskazówki

Pomiary powykonawcze

Pomiary powykonawcze są przeprowadzane po zakończeniu budowy. Pomiary powykonawcze to kontrola jakości i prawidłowości wykonywanych robót. Geodeta wykonuje je po skończonym etapie robót budowlanych, kiedy cała inwestycja jest już ukończona. Wiążą się one z dokonaniem odpowiednich pomiarów oraz sporządzeniem mapy do celów prawnych.

Ponieważ pomiary powykonawcze są czynnościami specjalistycznymi, warto skorzystać ze wsparcia fachowca u którego można sprawdzić czy usługa ta będzie nam potrzebna i czy zostanie wykonana bezpiecznie i profesjonalnie.

Geodeta może być zaangażowany w proces budowlany na etapie inwestycji. Bierze udział w kontrolowaniu prawidłowego przebiegu budowy, zgodnego z planami.

A geodeta może być zaangażowany w proces budowlany na etapie inwestycji. Bierze udział w kontrolowaniu prawidłowego przebiegu budowy, zgodnego z planami. Geodeta jest też odpowiedzialny za ekspertyzy i opinie w sprawach dotyczących przyłączenia do sieci komunalnych. W ramach swojej działalności może także nawiązać współpracę z firmami ochrony środowiska.

Geodeta bierze udział we wszelkich etapach realizacji inwestycji budowlanej, a więc między innymi:

  • kontroli przebiegu robót (w tym rysunku na stan budynków) przed rozpoczęciem ich realizacji;
  • ekspertyza lub opinii dotyczącej sposobu realizacji prac budowlanych;

Jak przebiega praca geodety na budowie?
Wykonując pomiary powykonawcze geodeta przeprowadza szereg czynności, które wymagają od niego dużego doświadczenia i precyzji. Na początku podczas pracy na budowie geodeta musi zmierzyć następujące elementy:

  • przekrój ścienny – długość, szerokość i wysokość otworu okiennika (jeżeli jest to widoczny), co pozwala na określenie gabarytów otworu oraz grubości ściany;
  • długość ramy drzwiowej, jej szerokość (gdy rama stanowi część rogu).

Pomiary budowlane muszą być przeprowadzone przed rozpoczęciem montażu części budynku, a także należy je dokonywać podczas trwania inwestycji. Geodeci są odpowiednimi osobami do tego celu, dlatego że posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania pomiarów oraz wydawania pozwoleń na budowę. Przedstawione wyżej zagadnienie dotyczy pomiarów powykonawczych zrealizowanych przez geodetów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tych działań.

Pomiary powykonawcze geodeta przeprowadza po skończonym etapie robót budowlanych, kiedy cała inwestycja jest już ukończona. Wiążą się one z dokonaniem odpowiednich pomiarów oraz sporządzeniem mapy do celów prawnych.