Wskazówki

Podział nieruchomości

W związku z rozwojem działalności gospodarczej, zwiększa się też ilość działek i gruntów w Polsce. Mimo że ustawa o podziale nieruchomości (art. 431-432 kc) określa obowiązek wykonywania czynności geodezyjnych przez podmioty uprawnione do ich prowadzenia (np. takie jak np. geodeci), to możliwości stosowania rozwiązań technicznych oraz korzystania z usług innych organizacji pozarządowych, jak np. Fundacja IACG (Instytut Akademii Cyfrowej Gospodarki), mają na celu poprawianie jakości usług oferowanych przez geodetów prywatnych oraz publiczne instytucje – mówi mecenas Joanna Zawadka-Macikowska, ekspert Fundacji IACG – Instytutu Akademii Cyfrowej Gospodarki w Warszawie

Podział działki może być zlecony przez sąd, jeżeli nie rozstrzyga się sprawa o podział działek w drodze ugody.

Podział działki określony w ustawie
Zgodnie z ustawą o podziale i identyfikacji gruntów (dalej: UPIG) podczas procesu opracowania mapy ewidencyjnej następuje wykonanie podziału dla pewnych rodzin gruntów operacyjnych na mniejsze części. Polega on na rozbiciu granicy pomiędzy terenami, które są pozbawione granic i kształtu lub mają odmienny kształt – polegający na tworzeniu nowego obróbki ortofotomapy lub usunięciu bardzo małych segmentów tego samego kształtu gruntowego.

Zlecenie podziału działki geodecie

  • Zlecenie podziału działki geodecie

  • Wydanie opinii geodezyjnej

W przypadku zlecenia podziału działek, na poziomie administracji państwowej najczęściej jest to gmina. Gdy tak się dzieje, powinno się przedstawić dokumenty potwierdzające wspólność posiadania praw do danego gruntu i ustalenie granic. W tym celu można zgromadzić ostatnie wyroki sądowe lub decyzje administracyjne dotyczące roszczeń oraz inne dowody posiadania (np. księgi wieczyste czy mapy).

Kolejnym etapem jest ustalenie wymagań do podziału na swoje czynniki: – odległości; – granice miast i miasteczek; – silnia linii kolejowej lub autostrady; – ruchliwe dróg publicznych drogowych (przeznaczone do ruchu), itp.

Podział działki za zgodą sądu
Sąd może zgodzić się na podział działki wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji celów publicznych i poinformuje o tym ustawowo kompetentny organ. Sąd może także nadać nowego przeznaczenie gruntom rolnym, lecz tylko jeśli grunty te spośród lub bezpośrednio pod granicami sieci dróg wojewódzkich lub powiatowych będzie mogli stanowić część terenu na którym planuje się budować drogi lub linie kolejowe.

Rodzaje podziałów działek

  • Podziały działek zgodnie z ustawą

  • Podziały działek za zgodą sądu

Zakładając deklarację zamiaru podziału, możesz liczyć na to, że urząd gminy przeanalizuje ją i wyda wszelkie pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia podziału działki. Jeśli zrobisz to w terminie, możesz otrzymać zwrot kosztów do 30 dni od daty zgłoszenia. Wysokość stawek jest ustalana raz na pół roku.

W celu ustalenia lokalizacji granic dla nowo powstałego podziemnego całodobowego sklepu spożywczego można skorzystać ze specjalistycznych narzędzi geodezyjnych takich jak GPS i laserowi traktor tymczasowe umocnienie fundamentów prowadzenie badań przedwykonawczych (np.: przekopanie rowki sondażowe) Specyfika każdego projektu powoduje że potrzebny będzie indywidualny sposób mycia piasku oskrobywanie materiału obrabianego np.: murka bagno magnetycznego itd., wiązanie geometryczne konstrukcja 10:00-18:00 godzin

 

Protokół podziałowy
Pisemny dokument sporządzany przez geodetę zawierający ustalenia i opinie dotyczące działki, na której ma być wykonany podział. Protokół podziałowy jest dokumentem urzędowym, który po wysłuchaniu stron (kworum) może zostać przedstawiony sądowi rejonowemu celem nadanie mu ważności prawnej. Obecnie dokument ten musi spełniać warunki określone w art. 8a ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz w § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzaju i formy protokołu podziałowego dla danego obszarza geodezyjnego, a także stanowiska Ministra Infrastruktury z 28 lutego 2003 r., ogólnego rozporzadzenia o izbach skarbowych (DZIENNIK URZEDOWY RP Nr 47 pozycja 1516).

Efektem czynności geodety jest powstanie odrębnych ksiąg wieczystych.
W celu odsprzedaży działki – najczęściej ze względu na jej niewystarczające powierzchnie – dochodzi do podziału działki. Podział działek jest czynnością prawno-geodezyjną wykonywaną przez geodetów, powszechnie zwanymi po prostu „geodetami”.

Efektem podziału działki jest powstanie odrębnych ksiąg wieczystych (czyli masy papierowe) dotyczących poszczególnych części tworzonego pod wskazanymi co do rodu i numeracji granicami terenów oraz ich oznaczeniem nieruchomości.