Wskazówki

Mapa do celów projektowy

Mapa projektowa zawiera najważniejsze informacje geodezyjne i budowlane, które są wymagane przy sporządzaniu projektu budowlanego.

Mapa projektowa zawiera najważniejsze informacje geodezyjne i budowlane, które są wymagane przy sporządzaniu projektu budowlanego. Do tego celu mapa jest szeroko stosowana, ponieważ posiada bardzo dużą skalę do wielu odbiorców indywidualnych oraz instytucjonalnych. Mapa projektowa jest podstawowym aktami prawnym umożliwiającym realizację wszelkich inwestycji na terenie Polski, takich jak:

  • budownictwo mieszkaniowe i usługowe (bloki),
  • domy letniskowe i rekreacyjne (domki),
  • obszarów podmiejski i peryferyjnych miast oraz dla rozległe obszarów zabudowanych regionu metropolitalnego Warszawy; ze szczególnymi wymaganiami dotyczącymi komunikacji drogowej, infrastruktury technicznej – linii wysokiego napięcia oraz obiektów sportowo-rekreacyjno-sportowozbiorczo -rekreacyjoznawczych; umożliwia również określanie parametrówek istnienia terenu

Kompletna mapa, oprócz danych warstwy terenowej, musi zawierać także informacje dotyczące warstwy administracyjnej.

Mapa projektowa jest uzyskiwana przez łączenie danych warstwy terenowej i administracyjnej. Dzięki temu mamy możliwość precyzyjnego pokazywania planowanego przebiegu drogi lub linii kolejowej, na których potencjał rozwoju nadaje się wyłącznie na terenach zabudowanych. Mapa projektowa powinna być sporządzona z myślą o celach inwestycyjnych i obejmować pełen obraz rynku nieruchomości.

Oprócz klasycznych informacji geodezyjnych (punkty pomiarowe, punkty graniczne, numery działek, itp.) można także na mapie umieścić rysunek obiektu budowlanego, który ma powstać.

Mapa projektowa jest dokumentem, który umożliwia nam przeprowadzenie wszystkich pomiarów i odniesienia do punktów na mapie. W takim przypadku możemy bez problemu czytać sytuację geodezyjną terenu i ustalić położenie obiektowi budowlanemu na danym terenie. Mapa projektowa jest bardzo ważnym narzędziem wykorzystywanym podczas pracy architekta, inwestora lub wykonawcy.

Zakres mapy w geodezji obejmuje przygotowanie dokumentu urzędowego niezbędnego do opracowania projektu w Polsce. Szczegółowy zakres i sposób wykonania tej mapy reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzajów i zakresu prac geodezyjno-kartograficznych oraz czynności zawodowych w budownictwie podczas planowania, budowy, remontu i utrzymania budynków, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Skala map dostosowana jest do rodzaju i wielkości projektów lub planów budowlanych, biorąc pod uwagę, że: – Skala map dla placów budowy nie powinna być mniejsza niż 1:500 – Skala map dla grup budynków lub terenów przemysłowych powinna być nie mniejsza niż 1:1000 – Skala map dla dużych obszarów z rozproszoną zabudową lub obiektami liniowymi może wynosić 1:2000 Zakres mapy powinien obejmować obszar wokół terenu inwestycji co najmniej 30 m, a także w razie potrzeby